Material

Barns Psykiska hälsa

Namn

Beskrivning

Ladda ner fil

Barn som utsätts för fysiska övergrepp
Sammanfattning
Separation och vårdnad
Sammanfattning
Blyga och ängsliga barn
Rapport från Socialstyrelsen
Ledsna barn
Rapport från Socialstyrelsen
Barn med depression
Sammanfattning

Neuropsykiatriska funktionshinder

Namn

Beskrivning

Ladda ner fil

ADHD-Test
Barn med ADHD och andra beteendeproblem
Rapport från Socialstyrelsen
Barn med ADHD och andra beteendeproblem
Sammanfattning
Barn som tänker annorlunda
Rapport från Socialstyrelsen
Barn med autism
Sammanfattning

Alkohol, tobak och droger

Namn

Beskrivning

Ladda ner fil

AUDIT
Test avseende alkoholvanor
AUDIT Tolkning
Barn och unga i familjer med missbruk
Rapport från Socialstyrelsen
Cannabis
Statens folkhälsoinstitut
Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid
Statens folkhälsoinstitut

Regler och lagstiftning

Namn

Beskrivning

Ladda ner fil

Anmälningsskyldighet
Rapport från Socialstyrelsen
Anmälningsskyldighet när barn far illa
Sammanfattning
Barnkonventionen

Att jobba med och samverka kring barn

Namn

Beskrivning

Ladda ner fil

Barns behov i centrum
En modell för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning
BBIC+Eleven i centrum
Kartläggnina av psykisk hälsa bland barn och unga
Dokumentation för barnets bästa inom socialtjänsten
Skolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa
Förskolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn
Strategi för samverkan
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen
Samverkan kring barn och unga
Sammanfattning
Frånvaro i skolan
Skolverket

Till föreläsningskonserten

Namn

Beskrivning

Ladda ner fil

Låttexter
Min förbättringsplan